حضور شركت مهندسي طراحان نوين مدار در نمايشگاه بين المللي خودرو اروميه